Ekotestace


Výtah z příručky národní autority k testování pro odpuštění "Eko"poplatku


2.5 Testování k odpuštění ekologického poplatku

2.5.1 Na koho se testování vztahuje

Testování podle §6a, vyhlášky 355/2006 Sb. v aktuálním znění, k odpuštění ekologického poplatkuje testování historického vozidla, které je evidováno v registru silničních vozidel (dále jen silniční HV). Takové silniční historické vozidlo má bílou registrační značku silničního vozidla a může být používáno ke každodennímu provozu, jestliže splňuje platné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Takové historické vozidlo s platnou evidencí v silničním registru nesmí být zároveň evidované v registru historických vozidel.

2.5.2 Na koho se testování nevztahuje

Nevztahuje se na historická vozidla zapsaná v registru historických vozidel . Tato vozidla mají zelenou registrační značku historického vozidla.

2.5.3 Účel testování

Účelem testování je umožnit realizaci ustanovení § 37e odst. 3 zákona o odpadech. Zákon umožňuje zrušit ekologický poplatek při prvním převodu silničního vozidla,
jestliže se prokáže, že pro vozidlo je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

2.5.4 Kdo provádí testování

Podle §6a, vyhlášky 355/2006 Sb. v aktuálním znění, testování silničního vozidla provádí právnická osoba prostřednictvím svých pověřených klubových testovacích komisí.

2.5.5 Ustavení pověřené klubové komise

Předseda KTK sestaví pověřenou klubovou komisi z testačních komisařů klubů, které jsou evidovány v KTK. Komisaři musí splňovat:
- kvalifikační požadavky citované kapitolách 2.2 + 2.9 této Příručky.
- kladné hodnocení citované kapitole 2.9.7 této Příručky.
- musí být školeni právnickou osobou podle kap. 2.13 této Příručky
Nesplňuje-li komisař uvedené podmínky, nesmí být zařazen do této pověřené komise.
Minimální počet členů komise jsou 3 testovací komisaři.
Předsedou "pověřené klubové testovací komise" je předseda KTK.
Předseda KTK každý rok předloží prezídiu FKHV ČR seznam komisařů na formuláři
"Pověřená klubová komise pro testování k odpuštění ekologických poplatků" s podpisy a vzorem razítka.
Právnická osoba (prezídium FKHV ČR) seznam projedná a schválí. V rámci smlouvy o spolupráci seznam předloží prezídium FKHV ČR ke schválení řídícím orgánům
AVCC AČR, AKHV v ÚAMK.
Schválený"Formulář" bude předkládán právnickou osobou (prezídiem FKHV ČR) každý rok Registračnímu místu jako doklad o oprávněnosti této komise testovat k odpuštění ekologických poplatků.

2.5.6 Hodnocení činnosti pověřené klubové komise

Hodnocení činnosti komisařů se provádí podle kap. 2.9 této Příručky.

2.5.7 Jak se testuje

Testování silničního vozidla provádí právnická osoba ( FKHV ČR) prostřednictvím svých pověřených klubových testovacích komisí. Testování silničních vozidel je jednostupňové testování silničních vozidel, při kterém se kontroluje historická původnost vozidla. Testuje se v souladu s § 79c zákona č. 56/2001 Sb. a vyhláškou 355/2006Sb. v aktuálním znění. Jde o postup obdobný jako u testování pro první stupeň pro testování pro registr historických vozidel. Testování na historickou původnost se provádí na žádost vlastníka nebo provozovatele historického vozidla, který vyplní žádost o provedení testování historického vozidla v 5-ti vyhotoveních, příloha č. 3 vyhlášky 355/2006Sb. v aktuálním znění, kde vyplní údaje o vlastníku a o provozovateli, pokud je odlišný od vlastníka historického vozidla a jemu známé údaje o vozidle. Majitel, předkládá spolu s vyplněnými tiskopisy barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru, u automobilu 5 ks s pohledem pravo-zadním a 5 ks s pohledem levo-předním pohledem, u motocyklu 5 ks s pohledem z pravé strany a 5 ks s pohledem z levé strany. Spolu s vyplněnou žádostí o provedení testování historického vozidla žadatel o klubové testování přistaví podle požadavku "pověřené klubové testovací komise" vozidlo k provedení ověření skutečného stavu vozidla a současně připraví doklady k ověření uvedených údajů v žádosti a ověření historické původnosti, o nichž by mohly vzniknout pochybnosti při testování. Součástí této prohlídky je kontrola identifikačních znaků vozidla s údaji zapsanými v předložených dokladech k vozidlu. Kladný výsledek testování "pověřené klubové testovací komise" zapíše její předseda do žádosti o provedení testování historického vozidla, a stvrdí jej razítkem "pověřené klubové testovací komise", svým podpisem a dvěma podpisy dalších členů "pověřené klubové testovací komise". Pokud silniční vozidlo při testování nesplňuje podmínky mezinárodního technického kódu nebo mezinárodních sportovních řádů, testování se ukončí a výsledek je zapsán do protokolu o testování vozidla. Právnická osoba prostřednictvím předsedy "pověřené klubové testovací komise".vede přehled neúspěšného testování silničních vozidel.

2.5.8 Používané formuláře pro testování

1. Vzor žádost vlastníka nebo provozovatele historického vozidla o provedení testování historického vozidla příloha č. 3 vyhlášky 355/2006Sb.
2. Vzor žádosti o uznání testování silničního vozidla je uveden v příloze č. 7 vyhlášky 355/2006Sb..
3. Vzor dokladu o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost je uveden v příloze č. 8 vyhlášky 355/2006Sb..
4. Vzor formuláře evidence o provedeném testování
5. "Pověřená klubová komise pro testování k odpuštění ekologických poplatků"

2.5.9 Odpovědnost "pověřené klubové testovací komise" za testování

Předseda "pověřené klubové testovací komise" je odpovědný za činnost komise. Vede evidenci provedených testování silničních historických vozidel. Předseda evidenci hlásí vždy do 15. června každého kalendářního roku prezídiu FKHV ČR. Předseda je pověřen Právnickou osobou předat místně příslušnému úřadu nejpozději do 30. června běžného kalendářního roku seznamy silničních historických vozidel, která prošla kladným testováním .

2.5.10 Platnost testování

Testování je jen jednorázové.
Testování je platné vždy do 31. května následujícího roku.
Evidence provedených testací bude v rámci jednotlivých PKLTK samostatná a bude
pro ni použit následující kód :
EP - xx- yyy
xx......číslo PKLTK ( shodné s KTK)
yyy....pořadové číslo testace

2.5.11 Příspěvky za testování

Příspěvky na testování se řídí směrnici FKHV č. E 2/2007 v aktuálním znění. V této směrnici jsou stanoveny zejména tyto podmínky:
- stanoven poplatek za ekologické testace ve výši 3000,-Kč za jednu testaci.
- Odvod z testace na FKHV je částka 750,-Kč.
- Odvod z testace na AVCC AČR je částka 375,-Kč
- Odvod z testace na AKHV v ÚAMK je částka 375,-Kč

Náklady na testování žadatel zaplatí i v případě, že jeho vozidlo testováním neprošlo. Za evidenci příspěvků odpovídá předseda "pověřené klubové testovací komise" a vede evidenci odděleně od testování pro registr historických vozidel.

2.5.12 Řízení "pověřené klubové testovací komise"

K řízení se přiměřeně uplatňují všechny další kapitoly této Příručky.

2.5.13 Vzor razítek "pověřené klubové testovací komise"

Testace je platná pouze
pro odpuštění
ekologického poplatku